Ajax Loader
x
Bu web sitesi çerez kullanır. Çerezler, sitemizi kullanabilmeniz için bize gerekli olan, tarayıcınızın geçici alanına yazılmış, sizinle ilgili küçük bilgilerdir. Bu siteyi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olursunuz. Detaylı Bilgi.
Anladım
Genel İş Başvurusu
Genel İş Başvurusu
Kişisel Bilgiler
Eğitim Bilgileri
İş Tecrübeleri
Yabancı Diller
Ehliyet Varsa Sınıfı
Mesleki Üyelikler

TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ İŞ BAŞVURUSUNDA BULUNAN AYDINLATMA METNİ

Türk Ticaret Bankası A.Ş. (Banka), iş başvurusunda bulunan kişilerin kişisel verilerinin (özel nitelikli kişisel veriler de dâhil olmak üzere), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesini amaçlamaktadır. Bu sebeple Bankamız; bildirdiğiniz/bildireceğiniz ve/veya Bankamızca herhangi bir yolla temin edilen kişisel verilerinizin, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde, doğruluğunu ve en güncel halini de koruyarak kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını, KVK Kanunu’nun öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılabileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan diğer işlemlere tabi tutulabileceğini tarafınıza bildirmekteyiz. 

1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI
Öz geçmiş, kimlik bilgileri, iş tecrübeleri, vb. kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, Bankamıza iş başvurusunda bulunmanız sebebiyle, iş başvuru sürecinizin takip edilmesinde ve işe yatkınlığınızın ölçülebilmesinde gerekli olması nedeniyle işlenecektir.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASI 
Bankamız, kişisel verilerinizi doğrudan sizden temin edebileceği gibi her türlü yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan, üçüncü kişilerden ve Kredi Kayıt Bürosu ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer yasal mercilerden de temin edebilecektir.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI
Bankamız,  istihdam amacının gerçekleştirilmesi için bilgilerinizi gizlilik sözleşmesi yapmak seçimi Bankaya ait olmak üzere üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Bankamız, kişisel verilerinize yönelik gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıtları ve belgeleri yasal düzenlemelerde yer bulunması veya açık rıza alınması halinde belirli bir süre ile saklaması söz konusu olup; kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz Banka tarafından yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecek; ancak bu süre zarfında kişisel verileriniz işlenmeyecek ve ulusal ve uluslararası yasa, düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır. 
 
4. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz;
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ İŞ BAŞVURUSUNDA BULUNAN AÇIK RIZA METNİ
Türk Ticaret Bankası A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi İş Başvurusunda Bulunan Aydınlatma Metni’ninde yer alan hususları tek tek okuduğumu, anladığımı ve kabul ettiğimi belirtir, bu kapsamda kişisel verilerimin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerimin; Türk Ticaret Bankası A.Ş. tarafından iş başvuru sürecimin takip edilmesinde ve işe yatkınlığımın ölçülebilmesinde gerekli olması nedeniyle işlenmesini ve Kanun ve sair mevzuat uyarınca gerekli olan üçüncü kişiler ile paylaşılmasını, 


OKUDUM, ANLADIM, KABUL EDİYORUM.
 

Yukarıdaki Başvuru Formunda yazdığım bilgilerin doğruluğunu beyan ve taahhüt ederim. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi metnini okudum, anladım, kabul ediyorum.