TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş.

Saray Mahallesi, Dr.Adnan Büyükdeniz Caddesi, No: 8 Akofis, C2 Blok, Giriş Kat

34768 Ümraniye / İSTANBUL

Tel: 0 216 228 67 00 (9 hat)                      Faks: 0 216 228 68 69

KEP: turkticaretbankasi@hs01.kep.tr   Mersis No: 0876005425600014


 • Türk Ticaret Bankası A.Ş.’nin 02 Nisan 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar ve Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin görev taksimine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 26 Nisan 2021 tarihinde tescil, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 27 Nisan 2021 tarihli nüshasında ilan edilmiştir.

 • Türk Ticaret Bankası A.Ş.’nin 2020 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı  02 Nisan 2021 Cuma günü saat 11.00’de Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe-Şişli / İSTANBUL adresindeki T.C. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Binası, 14. Kat Toplantı Salonunda yapılmıştır.

 • Türk Ticaret  Bankası A.Ş.’nin 02.04.2020  tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul  Toplantısında alınan  kararlar, Banka Esas Sözleşmesinin 5 inci maddesinin tadil  edilen yeni hali ve Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilen  Yönetim  Kurulu  Üyelerinin görev taksimine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 22.05.2020 tarihinde tescil, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 28.05.2020 tarihli nüshasında ilan edilmiştir.

  Esas Sözleşme  

  Yeni Şekil: Madde 5- ŞİRKETİN sermayesi 109.249.235,81.-TL (YüzdokuzmilyonikiyüzkırkdokuzbinikiyüzotuzbeşTürkLirasıseksenbirkuruş) olup, her biri 1Kr itibari değerde tamamı nama yazılı 10.924.923.581 (onmilyardokuzyüzyirmidörtmilyondokuzyüzyirmiüçbinbeşyüzseksenbir) adet paya bölünmüştür.

  Banka’nın sermayesinin tamamı nakden ve her türlü muvazaadan âri olarak ödenmiştir.

  Yönetim Kurulu sermayeyi temsil eden hisse senetlerini yeni tertip numarasi adi altinda birlestirmek suretiyle hisse senedi çikarabilir.

  Yönetim Kurulu hisse senetlerinin kupürlerini ve miktarlarını tayin etmeye yetkilidir.

 • Türk Ticaret  Bankası A.Ş.’nin 17 Nisan 2018  tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul  Toplantısında alınan  kararlar, Esas Mukavelenamenin “Şirketin Müddeti” başlıklı 4.Maddesinin tadili  ve Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilen  Yönetim  Kurulu  Üyelerinin görev taksimine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı   İstanbul  Ticaret  Sicil Müdürlüğü’nde  04.05.2018 tarihinde tescil, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 10.05.2018 tarihli nüshasında ilan edilmiştir.

  Esas Mukavelename  

  Yeni Şekil:  ŞİRKETİN MÜDDETİ   Madde 4-Şirket süresizdir.

 • TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş. GENEL BİLGİ - SERMAYE VE YÖNETİM YAPISI;

 • TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş.'NİN ORGANİZASYON ŞEMASI;

 • Tasfiye Halinde Türk Ticaret Bankası A.Ş.’nin 28 Mayıs 2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar (Tasfiyeden Dönüş, Yönetim Kurulu Seçimi ve diğer gündem maddelerindeki kararlar)  ile Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge ; İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde 19 Haziran 2013 tarihinde tescil ve 24 Haziran 2013 tarih, 8348 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 689-690-691-692 nolu sayfalarında ilan edilmiştir.

   
 • Türk  Ticaret  Bankası A.Ş.’nin 29 Mart 2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul  Toplantısında alınan  kararlar ve Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilen  Yönetim  Kurulu  Üyelerinin görev taksimine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı   İstanbul  Ticaret  Sicili  Müdürlüğü’nde  15 Nisan 2016 tarihinde tescil  ve 21 Nisan 2016 tarih, 9059 sayılı ve düzeltme  ek ilan 27 Nisan 2016 tarih,  9063  sayılı   Türkiye  Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiştir.

 • Türk  Ticaret  Bankası A.Ş.’nin 28 Mart 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul  Toplantısında alınan  kararlar ve Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilen  Yönetim  Kurulu  Üyelerinin görev taksimine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı   İstanbul  Ticaret  Sicili  Müdürlüğü’nde  13 Nisan 2017 tarihinde tescil  ve 19 Nisan 2017 tarih, 9309 sayılı ve düzeltme  ek ilan 21 Nisan 2017 tarih, 9311  sayılı   Türkiye  Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiştir.

 • TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş.'NİN VE TASFİYE HALİNDE TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş.'NİN  MALİ TABLO - FAALİYET RAPORLARI - DENETİM RAPORLARI  VE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARI;

 • TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş.'DEN ÖDEMELERİN YAPILACAĞI BANKA HESAP NUMARALARI HAKKINDA DUYURU;

 • TASFİYE HALİNDE TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş.'DEN TAHSİLİ GECİKMİŞ ALACAKLAR HAKKINDA DUYURU;

 • TASFİYE HALİNDE TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş.'DEN MEVDUAT, EMANET VE KİRALIK KASA SAHİPLERİNE DUYURU;

 

                                                                                                     Güncellenme Tarihi : 17.03.2021