Ajax Loader
x
Bu web sitesi çerez kullanır. Çerezler, sitemizi kullanabilmeniz için bize gerekli olan, tarayıcınızın geçici alanına yazılmış, sizinle ilgili küçük bilgilerdir. Bu siteyi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olursunuz. Detaylı Bilgi.
Anladım
Kişisel Verilere Dair Aydınlatma Metni
Kişisel Verilere Dair Aydınlatma Metni
Siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerini, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)  ve özel hayatın gizliliği ve kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ilkesine uygun olarak muhafazası, işlenmesi ve aktarımı aşamalarında; Türk Ticaret Bankası A.Ş. (“Banka”) olarak gerekli önlemleri alıyor ve sözkonusu kanundan doğan haklarınız konusunda sizleri bilgilendirmek istiyoruz.  

​Türk Ticaret Bankası A.Ş. ’den bankacılık hizmeti alan ve ürünlerinden faydalananlar ve/veya Bankamız ile ilişkili gerçek kişilere ait kanunun öngördüğü şartlarda temin edilen tüm kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu‘na uygun olarak veri sorumlusu sıfatıyla Bankamız tarafından işlenmekte ve kişisel bilgilerin güvenliği sağlanmaktadır.  

Türk Ticaret Bankası A.Ş. ile akdetmiş olduğunuz her türlü sözleşmeler kapsamında Bankamıza bildirdiğiniz ve/veya Bankamızca haricen temin edilen kişisel verileriniz ile Bankamız müşterileri ve/veya müşterilerinin yetkilileri, vekilleri, temsilcileri aracılığıyla her türlü yazılı, sözlü, elektronik mecra, üçüncü kişi ve/veya yasal mercilerden temin edilen kişisel verileriniz aşağıda açıklanan amaçlar ve sunulan ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ile sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi amacı ile temin edilebilmektedir. 6698 sayılı KVKK gereğince Bankamız tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları çerçevesinde, aşağıda açıklandığı amaçlarla işlenebilmekte, kaydedilip saklanabilmekte ve aktarılabilmektedir. 

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Kapsamı 

KVKK kapsamında Türk Ticaret Bankası A.Ş. tarafından kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması amaçlanmakta ve aynı zamanda Türk Ticaret Bankası A.Ş. tarafından kişisel verileri işlenmekte olan bireylerin bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. 

Kişisel verileriniz; Türk Ticaret Bankası A.Ş.’nin sahip olduğu hizmet ve ürünlerinin sunulabilmesi, talep edilen hizmet ve ürünlere ilişkin kişiler ile iletişim kurulabilmesi, bu ürünlere ilişkin genel bilgilendirme yapılabilmesi, kredi değerlendirme işlemleri, hizmet ve ürün teklifleri, Bankamızın potansiyel müşteri tespiti, mevcut ve/veya yeni ürün çalışmaları, acente sıfatıyla sigorta ve diğer her tür ürün ve hizmetin sunulması, ürün satışı, pazarlama ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulması, müşteri edinimi, müşteri memnuniyeti ve kazandırma çalışmalarının gerçekleştirilmesi, hizmet kalitemizin artırılması, bülten ve davetiye gönderimi, analiz, raporlama, segmentasyon ve modelleme çalışmalarının yürütülmesi, banka faaliyetleri kapsamında yapılması gerekli görülen raporlamaların, incelemelerin yapılması vb. amaçlarla, bankacılık faaliyetleri ile ilişkili olarak işlenmektedir. 

Kişisel verileriniz, belirtilen amaçlar kapsamında, Bankacılık Kanunu, Vergi Usul Kanunu, MASAK, Sosyal Güvenlik Kurumu Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve sair yasal mevzuatlar sebebiyle işlenmektedir. 

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılması 

Kişisel verileriniz, Bankacılık Kanunu uyarınca bilgi aktarımına izin verilen kuruluşlara, yasal olarak aktarım yapılması gereken idari ve resmi makamlara, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Bankalar Birliği, Bankalararası Kart Merkezi, Kredi Kayıt Bürosu, Mali Suçları Araştırma Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi kamu tüzel kişilerine, ana hissedarımıza, iştiraklerimize, acentelik/aracılık sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğü şirketlere, bankacılık faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığımız ve işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşlar ve üçüncü kişilere, bankalar, finansal kuruluşlar, bağımsız denetim şirketleri, Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara aktarılabilecektir. 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi   

Kişisel verileriniz Bankamız tarafından e-posta, Faks, KKB Kredi Kayıt Bürosu A.Ş., TBB Risk Merkezi, internet sitemiz, sosyal medya hesaplarımız, şubelerimiz, telefon ve diğer elektronik haberleşme kanalları  ile toplanabilecektir. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında ve bu Aydınlatma Metni’ nde belirtilen amaçlarla işlenebilecek ve aktarılabilecektir.  

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız 

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildirmek istiyoruz:  

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme, 

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme. 

KVKK kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimlik belgeleriniz ve talebinizi içeren dilekçeniz ile şubelerimize, Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, No: 8 Akofis Plaza, C2 Blok, Giriş Kat 34768 Ümraniye / İstanbul adresine iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya turkticaretbankasi@turkticaretbankasi.hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.  

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz)gün içinde sonuçlandırılacaktır. 
 
Bu kapsamda, konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurularınızın tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilebileceğini hatırlatmak isteriz. 

Kanun hakkında ayrıntılı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu 'nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.