Ajax Loader
x
Bu web sitesi çerez kullanır. Çerezler, sitemizi kullanabilmeniz için bize gerekli olan, tarayıcınızın geçici alanına yazılmış, sizinle ilgili küçük bilgilerdir. Bu siteyi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olursunuz. Detaylı Bilgi.
Anladım
Komiteler
Komiteler

Denetim Komitesi

Denetim Komitesi, Yönetim Kurulu adına denetim ve gözetim faaliyetlerini yerine getirir. Risk politikalarının oluşturulması, risklerin ölçülmesi ve yönetilmesi amacıyla yöntemlerin belirlenmesi, uygun risk limitlerinin oluşturulması, oluşturulan tüm risk politikalarının yazılı hale getirilip Banka’ nın uzun vadeli genel stratejisiyle bütünleştirilmesi ve izlenmesinden sorumludur.  Denetim Komitesi bu kapsamda Yönetim Kurulu’nun İç Kontrol ve Uyum, Risk Yönetimi ve İç Denetim sistemlerinin etkinliğinin ve yeterliliğinin sağlanmasına  yönelik sorumluluklarını yerine getirmesinde yardımcı olur. Denetim Komitesi BDDK’nın  “Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelik”te belirtilen niteliklere haiz olan ve icrai görevi bulunmayan en az iki Yönetim Kurulu üyesinden oluşur.

Denetim komitesi, Yönetim Kurulu adına Banka’nın iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin bu Kanun ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde işleyişini ve üretilen bilgilerin bütünlüğünü gözetmek, bağımsız denetim kuruluşlarının Yönetim Kurulu tarafından seçilmesinde gerekli ön değerlendirmeleri yapmak, Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim kuruluşlarının faaliyetlerini düzenli olarak izlemek, bu Kanun kapsamında ana ortaklık niteliğindeki kuruluşlarda, konsolide denetime tâbi kuruluşların iç denetim işlevlerinin konsolide olarak sürdürülmesini ve eşgüdümünü sağlamakla görevli ve sorumludur.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi, Banka üst yönetiminin Bankayı, belirlenmiş hedefler, Bankacılık Kanunu ve bunlara istinaden çıkarılan düzenlemeler ile diğer mevzuat, ana sözleşme, banka içi düzenlemeler ve bankacılık etik kuralları doğrultusunda, tüm menfaat ve pay sahipleri ile tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini koruyacak biçimde sorumlu, adil, şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde yönetimini sağlamak amacı ile faaliyet gösterir. Komitede, muhasebe, finans, denetim, hukuk, yönetim, vb. alanlarda deneyimli kişiler görevlendirilir. Gerek duyulduğunda Yönetim Kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişilere de Komite’de görev verilebilir.

Ücretlendirme Komitesi

Banka faaliyetlerinin kapsamı, yapısı, stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapılarına uyumlu, aşırı risk alımını önleyici ve etkin risk yönetimine katkı sağlayacak yazılı bir ücretlendirme politikası oluşturmak ve ücretlendirme uygulamalarının Yönetim Kurulu adına izlenmesi ve denetlenmesi için faaliyet göstermektedir. Ücretlendirme Komitesi, ücretlendirme uygulamalarının Yönetim Kurulu adına izlenmesi ve denetlenmesi amacıyla icrai görevi bulunmayan en az iki üyeden oluşur.

Komite toplantı gündeminde; Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapsamında,

· Yönetim Kurulu adına ücret yönetimine ilişkin uygulamalar,

· Ücretlerin, Bankanın etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumu,

· Bankanın ücretlendirme politikasını gözden geçirilmesi,

Kredi Komitesi

Şubeler tarafından iletilen ve Genel Müdürlük kredi yetkisini aşan bireysel ve ticari kredilere ilişkin teklifleri, kredi politikası, ekonomik hedefler ve Banka’nın genel risk profili doğrultusunda değerlendirmek ve yönetmek için oluşturulmuş danışma ve karar kuruludur.

Kurul’un tüm kararları oy birliği ile alındığı takdirde doğrudan, çoğunluk oy ile alındığında ise mutlaka Yönetim Kurulu onayı sonrası uygulanır. Komite, kendi yetkisi dahilinde olanları sonuçlandırır, yetkisi üzerinde olup uygun bulduğu kredi tekliflerini ise sonuçlandırmak üzere Yönetim Kurulu’na sunar. Kredi Komitesi  en az iki Yönetim Kurulu Üyesinden oluşur. Kredi Komitesi, düzenli olarak her hafta toplanmaktadır.

Sürdürülebilirlik Komitesi

Bankanın sürdürülebilirlik alanında en üst düzey karar organıdır. Bankanın sürdürülebilirlik stratejisini ve politikasını belirleyerek bu doğrultuda gerekli aksiyonların alınmasını sağlar. Genel Müdürün başkanlığında , yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdür Yardımcılarının katılımı ile oluşur. Gerektiği durumlarda alt komiteler kurulur.

Başlıca fonksiyonları: Yönetim Kurulu tarafından belirlenen “Sürdürülebilirlik Politikası”nın takibini ve uygulanmasını yapmak,Bankanın sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarını koordine ederek , faaliyetlerinin ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini değerlendirmek, Sürdürülebilirlik alanında Banka genelinde gerçekleştirilen çalışmalar ve eksiklikler ile ilgili olarak Yönetim Kuruluna görüş ve önerilerini bildirmek,Bankamızın enerji yönetimi usul ve esaslarını belirlemektir.